KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

КАБ - България

Камарата на архитектите в България защитава на национално и международно равнище интересите на около 2500 архитекта,работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, отчитайки интересите на обществото. Главна цел на Камарата на архитектите в България е да регламентира дейността на архитектите- проектанти и да гарантира свободния избор на проектант в условията на лоялна конкуренция. Камарата на архитектите в България има следните ЦЕЛИ:

- да защитава високия обществен престиж на архитекта-проектант;

- да представлява своите членове и да защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;

-  да регламентира принципите за професионалната дейност в архитектурното проектиране при условия на определената професионална етика;

- да не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение при избора на проектант;

- да защитава интелектуалната собственост и авторските права на архитекта;

- да поддържа високо ниво на квалификация на своите членове и съответстващо качество на проектантските и консултантски услуги.

Галерия

Уеб сайт от