KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

Архитектурен пленер - „ПО МОСТЪТ“

Организатори::

КАБ и САБ

Публикувано от РК Пловдив

Част от:

Архитектурен форум 2015

Източник: http://www.plener.kab-plovdiv.com

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ                            КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

КАБ РК Пловдив и САБ дружество Пловдив

АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ 2015   -  ПЪРВИ МОДУЛ

 

АРХИТЕКТУРЕН ПЛЕНЕР   „ПО МОСТА“

архитектурата на едно инженерно съоръжение над река Марица“

Архитектурният пленер по „ПО МОСТА“ ще се проведе под патронажа на Кмета на гр. Пловдив-инж. Иван Тотев

Архитектурният пленер по „ПО МОСТА“, като част от  Архитектурен форум Пловдив 2105 подкрепя  темата  „При-общената река“ на OAW и ще бъде включен в съпътстващата му програма .

I.             ЗАДАНИЕ

1.       Въведение

Един от основните градоустройствени проблеми на Пловдив е, че големи градски територии са разделени от река Марица на север и ж.п. реал на юг и запад. Съществуващите връзки между тези територии са недостатъчни . Пловдив изпитва остра нужда от изграждане на нови комуникации, свързващи тези градски части, както и естетизация и решаване на функционални проблеми при съществуващите мостове.

Мостовете в градската среда са интересна архитектурна тема и в световната практика се срещат много добри примери и върхове на архитектурно-инженерната мисъл. Мостовете в много градове създават градския облик и се превръщат в символи на населените места.

Мостът като метафора: разделени в единението или единни в различията;  преодоляване на препятствието или краткия път към целта; той обединява, приобщава, приема, насочва, свързва.

Мостът като образ: във всяко съзнание се появява образ – Голдън гейт, Тауър, Понт Ньоф, Риалто, виадукта Мийо,  Дяволският мост, Моста над Бяла-десетки създадени от твореца артефакти, в които векторите по x,y и  z, които носят конструкцията, не могат да съществуват без вектора на художествения образ, който прави от едно съоръжение архитектура, неделима от пейзажа, средата, контекста.

КАБ РК Пловдив и САБ дружество Пловдив, проявявайки интерес към предстоящото изграждането на моста при бул. Копривщица и отчитайки важността на неговата визия в градската среда,  избраха именно този обект за тема на архитектурен  пленер

2.       Обща информация и местоположение

Съгласно  действащия Общ устройствен  план на Пловдив - 2007 г .за р. Марица се предвижда изграждане на НОВ МОСТ,свързващ бул. Копривщица  с автомагистрала  „Тракия ”, в съседство със съществуващия железен мост на карловската ж.п. линия.

 Това ще бъде ЗАПАДНАТА  ТАНГЕНТА  на Пловдив, която ще отвежда транзитното движение  извън градското ядро и ще осъществява подходите от  магистрала Тракия  към основните булеварди на града- бул. „България” бул. „6-ти  Септември”, бул.” Хр. Ботев”

Съоръжението ще се изгражда  в непосредствена близост до най- големия парк на града  „ПАРК ОТДИХ И КУЛТУРА „ със СПОРТЕН КОМПЛЕКС / гребни канали, стадион , игрища и др/, в който се провеждат международни състезания. От северната част  мостът  ще свързва новия Университетски  и на езиковите училища  комплекси.

Поради това  новият мост на р Марица, наред с функционалната си  значимост ще има символно значение  за  образа и атмосферата на  съвременния град  Пловдив .

Община Пловдив е възложила изработване на инвестиционен проект за техническо решение  на  моста. Проектът в този обхват  във фаза Идеен проект е приет от Специализиран експертен съвет на Общината .

Отчитайки  значимостта на съоръжението в заданието за проектиране на моста

освен условието

Да удовлетворява  функционалните  изисквания и  същевременно да бъде сигурно и дълготрайно , като всяко  транспортно съоръжение ”,

Общината  е заложила изискването :

„Да въздейства със своя добър естетичен вид. Да бъде предвидено художествено оформление, както и осветление“

В представения и одобрен от Община Пловдив идеен проект, последното изискване не е изпълнено напълно

-          липсва архитектурно решение

-          липсва  елемент на специфично художествено оформление  

-          останалите функционални  елементи –парапети осветление и др са стандартни

-          не са предвидени велоалеи

Вероятно заради това, че проектът е разработен без участие на архитекти, той предлага едно прецизно,  чисто инженерно съоръжение, но без архитектурен образ.

Такъв тип пътни инженерни съоръжения са подходящи за територии извън населените места, но в градска среда, мостът се очаква да изглежда и като произведение на архитектурата.

Новите градски мостови съоръжения по света се превръщат в символи и знаци, именно заради архитектурния си образ.

3.     Предмет и задача на пленера:

Предмет  на пленера е предлагане на архитектурни идеи за НОВИЯ МОСТ на бул. „Копривщица” Пловдив на базата на Техническото задание  за проектиране  на обект : ” Нов пътен мост  над река Марица, гр. Пловдив“  с възложител ОБЩИНА ПЛОВДИВ, по което в момента се провежда обществена поръчка за проект с инженерни части, но без архитектура.  

Всяка предложена архитектурна идея, трябва да бъде съпроводена от инженерни схеми, доказващи възможността за реално конструктивно решение.

По желание на участниците, архитектурната идея може да се развие и на базата на одобрения от Община Пловдив идеен инженерен проект, който е предоставен в изходните материали и да се разработят парапети,  настилки, колорит, информационни  и др. елементи, допустими по ЗП, осветителни тела, елементи на монументалното и декоративно изкуства.

По своя преценка, участниците могат да предложат и варианти на комуникационните връзки около моста, различни от представените в изходните материали.

Цел на пленера е да стимулира  проектни предложения, които да създадат  ИНДИВИДУАЛЕН  ОБРАЗ НА МОСТОВОТО СЪОРЪЖЕНИЯ, съответстващ на  времето и градската среда, в които се изгражда мостът.

Основанието за поставената проектантска задача  е  значението на съоръжение от този тип в специфичната среда на град Пловдив, в която ще бъде изградено.

„A Мостът би могъл да бъде и съвсем различен. Това, което различава един мост от онези образи, които носим в съзнанието си и не можем да забравим и това съоръжение, се нарича изкуство и то е, което ни прави вдъхновени, смели, обичащи, красиви.

А може би не всичко е загубено, може да го разглобим (образно казано) и да го премодулираме в нещо ново, да взривим натрапника и от парчетата да изградим ново  тяло. 

То може да бъде сцената, на която да разкажем някоя история, да докоснем с магическата пръчка грозното пате, за да се превърне в лебед. Да погледнем реката отдолу под него или отгоре над него, да нарушим изрядната му праволинейност. Да вкараме зеленината в пешеходното му пространство, да създадем места за съзерцаване на реката и нейните брегове.  Да обърнем гръб на колите и да поканим младежите от двете гимназии на разходка. Да го направим  за жителите на града място за оставане, а не само за преминаване. Всичко можем да направим, само да не го оставим сух, безличен и скучен, защото такива имаме още 5 в града.“ 

4. Изходни материали

Възложителите предоставят на участниците следните изходни материали, които ще бъдат качени за свободно сваляне на сайта на конкурса  www.plener.kab-plovdiv.com

·         Техническо задание  за проектиране  на обект :” Нов пътен мост  над река Марица  с развръзка  на продължението  на бул.”Копривщица „-запад в обхвата на гр. Пловдив  с възложител ОБЩИНА ПЛОВДИВ”

·         Общ Устройствен План /ОУП/ на  гр.  ПЛОВДИВ - 2007

·         План схема на комуникационно-транспортната система на град Пловдив

·         Съкратен доклад на План схема на комуникационно-транспортната система на град Пловдив

·         Обяснителна записка  на обект  Нов пътен мост  над река Марица  с развръзка  на продължението  на бул.”Копривщица „-запад в обхвата на гр.Пловдив–част Конструкции

·         Обяснителна записка  на обект  Нов пътен мост  над река Марица  с развръзка  на продължението  на бул.”Копривщица „-запад в обхвата на гр.Пловдив–част Пътна

·         Копие/ извадка / от чертежите на техническия проект на моста

  5.  Изисквания към представянето на  проекта

Проектите трябва да съдържат графична и текстова част. Обхватът на разработката и обемът на презентиране  са по избор на участниците, така че максимално добре да илюстрират техните идеи.

Графичната част трябва да бъде представена в дигитален вид, на едно /1/ табло с работен размер 140см/180см, ориентирано „landscape“. Изисквания към представянето са:  резолюция 200 dpi,  цветова скала RGB, формат  PDF, JPEG, TIFF.

Текстовата част, трябва дава кратко описание на основната концепция като изяснява и допълва графичната част на проекта. В нея трябва да бъде описана идеята, използваните материали,  eвентуално ориентировъчна стойност на реализацията и всяка  друга информация, която участниците смятат за важна за изясняването на проектното решение.

Основно изискване към обема и представяне  съдържанието на  проектните предложения е

да бъдат подходящи за експониране и обосновка пред широка аудитория от професионалисти и граждани.

II.           РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията става чрез заявка-формуляр за участие в пленера, приложена в сайта на пленера, която трябва да се изпрати на email: info@kab-plovdiv.com

Всеки регистрирал се ще получи потвърждение на  предоставения от него e-mail адрес.

Заявките ще бъдат завеждани в канцеларията на КАБ РК Пловдив

 

Начало на регистрация на участниците в пленера                    

 25.07.2015г.

Краен срок за регистрацията на участниците                            

 10.09.2015г.

 

Пленерът е архитектурен, за идеи.

Всеки екип трябва да се ръководи от архитект, но няма ограничения за ценза и професията на останалите участници в екипа.

Няма възрастови ограничения за участие.

Няма ограничения от гледна точка на националност или притежание на ППП.

Няма такса за регистрация за участие в пленера.

Регистрираните ще сформират колективи с по 5-6 човека, които ще излъчат ръководител на 17.09.2015г.  от 10,00часа                                 

На участниците в пленера ще бъде осигурен кетеринг в кино Космос.

III.         ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНЕРА

Регистрация

-  начало на регистрация на участниците в пленера                   

   25.07.2015

-  краен срок за регистрацията на участниците                             

    10.09.2015 г.

Въпроси могат да бъдат задавани  до 10.09.2015г. на info@kab-plovdiv.com, като отговорите ще се предоставят в рамките на 24 часа от постъпването на въпросите. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на официалния сайт на пленера.

Информация за пленера може да бъде свалена от официалния сайт    

www.plener.kab-plovdiv.com,

 

Начало

-  обявяване началото на пленера с пресконференция в залата за пресконференции към

   Общинския съвет на гр. Пловдив                                                                                         

   16.09.2015 г. от 9,30часа

 

Провеждане на пленера

-  начало на работа на колективите и сформиране на колективите    

    17.09.2015г.  от 10,00часа                                 

-  консултации с архитекти, конструктори и представители на строителни фирми

   с дългогодишен опит в изграждането на мостове  в кино Космос  

   18.09.2015г. от 10,00часа

-  краен срок за предаване на проектите в дигитален вид                                               

   20.09.2015 г. – до 24,00 часа

   Проекти,  предадени след този срок, няма да бъдат оценявани.

 

Журиране

-  журиране на конкурсните работи в залата за пресконференции към

   Общинския съвет на гр. Пловдив                                                                                                                                                  

   23.09.2015 г. – от 10,00 часа

 

Обявяване на резултатите и награждаване

-  обявяване на резултатите на пресконференция в залата за пресконференции към Общинския   съвет на гр. Пловдив                                                                                                

   24.09.2015 г. от 9,30 часа

  - награждаване на лауреатите по време на Вечерта на пловдивските архитекти в Стария град

    24.09.2015 г.  от 19,00 часа   

 

  Изложби и публикации

- представяне на всички проекти пред гражданите и гости на Пловдив, като съпътстваща изложба  на OAW  в пространството пред пешеходния мост                                  -  

  20.09 -10.10.2015 г.

- издаване на албум в хартиен и дигитален вариант с проектите на всички участници от пленера. Всички проекти ще   бъдат  разпространени чрез сайта на пленера, в специализираните и национални медии, в интернет платформи.

IV.         IV. НАГРАДИ

з. След разглеждане и обсъждане на проектите на 23.09.2015, журито ще определи три награди:

1.       Първа награда – 2000лв.,  предоставена от „Хидромат“ ООД                   

2.       Втора награда  – 1500лв.,  предоставена от „Баумит България“ ЕООД    

3.       Трета награда  – 1000лв. , предоставена от „Оргахим“ АД                         

Връчването на наградите ще стане на 24.09.2015г.  по време на Вечерта на пловдивските архитекти в Стария град.

V.           ЖУРИ

1.        Проф. д-р арх. Благовест Вълков  –   председател на журито

           преподавател в Архитектурен факултет на УАСГ, Катедра Обществени сгради

2.       Арх. Владимир Дамянов

председател на КАБ 

3.       Арх. Илко Николов 

председател на САБ дружество Пловдив ,

председател на ОбС на гр. Пловдив                          

              4.       Арх. Румен Русев

главен архитект на гр.Пловдив

5.       Арх. Георги Кътов

архитектурно студио I/O архитекти

6.       Арх. Христо Хаджиганчев и арх.Магдалена Матанова

архитектурно студио ММХХ                                       

7.       Доц. д-р инж. Иван Якимов

дългогодишен преподавател в Строителния факултет на УАСГ, Масивни и мостови конструкции 

 

Архитектурният пленер по „ПО МОСТА“ се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Фондация Пловдив 2019, One Achitecture week.

Наши партньори са:  КИИП РК Пловдив, Хидромат  ООД, Баумит България ЕООД, Оргахим АД,

                                   Строитество Имоти  

Медийни партньори са: Строителство Градът, в.Марица, Медиа кафе,  Под тепето  

Файлове за сваляне

Архитектурен пленер
Тест за участниците
Писмо от Кмета Иван Тотев


Галерия

Уеб сайт от